Avís legal

  1. QUI SOM?
  2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
  3. ÚS CORRECTE DEL WEB
  4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
  5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
  6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB
  7. OBSERVACIONS DE L'USUARI
  8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
  9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

 
1. QUI SOM?

Terré de Pallars S.C.P.
Adreça: Carrer del Vent 28, Figuerola d’Orcau, 25655 Lleida.
L'adreça de correu electrònic: nuria@terrerdepallars.com

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Aquest document (d'ara endavant anomenat Avís Legal) té l'objectiu de regular l'ús del web site (d'ara endavant anomenat web) que Terrer de Pallars posa a l'abast del públic a la URL http://www.terrerdepallars.com o http://terrerdepallars.com.
L'ús del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari, i comporta que aquest Usuari accepta totes i cadascuna de les condicions que incorpora aquest Avís Legal.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis d'acord amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb fins o efectes que siguin il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudir per altres Usuaris.
L'Usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, a no danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al web de Terrer de Pallars.
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Terrer de Pallars presta el servei, i tampoc no realitzarà accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d'alteració en els sistemes informàtics de Terrer de Pallars o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Terrer de Pallars i, amb caràcter enunciatiu, i no pas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il.lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin al web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.
Terrer de Pallars no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s'hi ofereixen.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel.lectual i/o industrial de Terrer de Pallars o del seu titular.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'ús del web
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, i Terrer de Pallars queda exonerat de tota mena de responsabilitat derivada de les accions de l'Usuari.
Tot i que Terrer de Pallars emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i/o omissions.
L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Terrer de Pallars basada en la utilització, per l'Usuari, del web. Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a Terrer de Pallars amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web
Terrer de Pallars declina tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Terrer de Pallars.
Terrer de Pallars també declina qualsevol responsabilitat derivada de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de Terrer de Pallars. Terrer de Pallars està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'Usuari a altres web gestionats per tercers. Terrer de Pallars declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu web, ja que la funció dels links que hi apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. Terrer de Pallars queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

6) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

6.1. Per mitjà de formularis
Sense perjudici del que es preveu en el que s'indica en cadascun dels formularis del web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament que Terrer de Pallars tracti les seves dades personals per a les finalitats que els mateixos formularis indiquin. Terrer de Pallars incorporarà les dades facilitades per l'Usuari a un fitxer del qual aquest és titular, degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.
L'Usuari o el seu representant poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, mitjançant sol.licitud escrita i signada adreçada al domicili indicat a l'apartat "Qui Som" d'aquest Avís Legal.

7) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material o observacions que no siguin les seves mateixes dades personals i que siguin facilitats a Terrer de Pallars a través del web no infringeixen els drets de propietat intel.lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

8) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

Terrer de Pallars es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les condicions d'ús del web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.